รายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้หน่วยงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการใช้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
                   สาระสำคัญ
                   สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบทั้ง 84 ฉบับ ให้รายงานสถานะความก้าวหน้า (ณ เดือนมิถุนายน 2564) เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงาน โดยมีผลสรุปได้ ดังนี้
                   1. กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 23 ฉบับ สามารถดำเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จ หรือทบทวนแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับได้ รวมจำนวน 19 ฉบับ และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 ฉบับ นอกจากนี้ มีหน่วยงานที่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบได้แล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
                   2. กฎหมายและกฎระเบียบฯ ในภาพรวมทั้ง 84 ฉบับ สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
                             2.1 กลุ่มที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือทบทวนแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคเนื่องจากสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม จำนวน 48 ฉบับ เช่น กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุญาตป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                             2.2 กลุ่มที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้จัดรับฟังความคิดเห็นหรือทบทวนแก้ไขเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/หัวหน้าหน่วยงาน) พิจารณา จำนวน 12 ฉบับ เช่น ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552 ที่ได้สำรวจทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขระเบียบเพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม รวมทั้งประกาศ/ระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่อยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ก่อนเสนอ กสทช. พิจารณาต่อไป
                             2.3 กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาอุปสรรคหรือรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนแก้ไข จำนวน 24 ฉบับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2563 ที่ยังคงเหลือจำนวน 3 ฉบับด้วย เช่น กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้า นำผ่าน หรือนำเข้าเพื่อการส่งต่อซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559
                   3. สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นควรกำหนดมาตรการให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ ดังนี้
                             3.1 ให้หน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคฯ แล้วเสร็จ หรือทบทวนแล้วไม่เป็นอุปสรรค และสามารถให้บริการผ่านระบบ e-Service ได้ ตามข้อ 2.1 เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการใช้บริการของหน่วยงาน
                             3.2 ให้หน่วยงานที่มีสถานะตามข้อ 2.2 เร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานเป็นระยะ
                             3.3 ให้หน่วยงานที่มีสถานะตามข้อ 2.3 เร่งดำเนินการทบทวนเพื่อแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคฯ โดยรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ประเด็นที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน/การให้คำปรึกษาจากสำนักงาน ก.พ.ร. สคก. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในการแก้ไขกฎหมาย และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผน

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45313