มาแล้ว มาแล้ว tabs ใน File Explorer ของ Windows 11

ไปหาวิธีมาจนได้ อยากได้มานานแล้ว อัพเดททีไรก็ไม่มาสักที เปิดเป็น Dev Channel (Windows Insider Program) ก็ยังไม่ได้ จนไปเจออันนี้ https://pureinfotech.com/enable-tabs-file-explorer-windows-11/ ซึ่งจริง ๆ ก่อนหน้านี้ ก็เคยเจอบทความอื่นที่แนะนำ ViVeTool แต่ที่เขียนเป็นเวอร์ชั่นเก่า ทำให้ parameter ไม่ตรง จึงตั้งค่าไม่ผ่าน แต่ตอนนี้ก็ได้ tabs มาแล้ว แม้ว่าจะไม่โอเคกับเมนู File ที่มันขึ้นมาแบบไม่เป็น Dark Theme ก็ตาม แต่เอาเถอะแค่ได้ tabs ก็ฟินแล้ว

Suchathit Boonnag

July 17, 2022

【HUAWEI CLOUD Security Notification】

Huawei Cloud ก็ดีเหมือนกันนะ แจ้งเตือนว่าให้อัพเดท Gitlab เพราะ vulnerability (CVE-201-4191) แต่ทางกลับกันก็หมายความว่าตัว Huawei ก็คงสแกน service ต่าง ๆ ยับเหมือนกันตอนนี้อัพเดทเรียบร้อย

Suchathit Boonnag

July 6, 2022

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam (Memorandum of Understanding between the Ministry of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Post and Telecommunications of the Kingdom of Cambodia on Cooperation for Suppressing Call Center Gang and Hybrid Scam) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม […]

Suchathit Boonnag

July 6, 2022

เรื่อง โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC)

                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้                   1. รับทราบผลการดำเนินงานการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ1 (Government Data Center and Cloud Services : GDCC)                   2. เห็นชอบให้ ดศ. จัดให้มีคลาวด์กลางภาครัฐและให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เป็นผู้ดำเนินคลาวด์กลางภาครัฐ อันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการและได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ทั้งหมดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535                   3. เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (โครงการฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,216.42 ล้านบาทสาระสำคัญของเรื่อง                   ดศ. รายงานว่า                   1. ในปีงบประมาณ 2563 […]

Suchathit Boonnag

March 30, 2022
1 2 10